fbpx

Algemene voorwaarden

Welkom bij de Gebruiksvoorwaarden van Mailplanner.nl! We zijn blij met u.

Dank u voor het kiezen voor onze diensten. Hieronder volgt een overzicht van juridische voorwaarden die gelden voor iedereen die onze website bezoekt of van onze diensten gebruikmaakt. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om zowel u als ons te beschermen. Mailplanner biedt uiteenlopende diensten en functies; daarom is een deel van de hierna volgende bepalingen mogelijk niet van toepassing op de diensten waar u gebruik van maakt.

Wij hebben geprobeerd de juridische voorwaarden zo makkelijk mogelijk uit te leggen, omdat wij weten dat het vaak moeilijk te lezen is.

Artikel 1. Algemeen

1.1. Mailplanner.nl: Mailplanner, gevestigd te Made en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57971587.
1.2. Klant of gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mailplanner een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Diensten: De door Mailplanner te verlenen diensten zoals beschreven op mailplanner.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem (abonnement van Mailplanner en Partner ActiveCampaign) via een browser uitsluitend met het doel het programma op te zetten en te onderhouden.
1.4. Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Mailplanner en klant op grond waarvan Mailplanner aan klant Diensten verleent.
1.5. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.6. Indien zich tussen Mailplanner en Klant/Gebruiker een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden in acht worden genomen.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Mailplanner worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.9. Website: mailplanner.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Mailplanner en op alle met Mailplanner gesloten overeenkomsten.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Mailplanner, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Mailplanner dat akkoord wordt gegaan met deze voorwaarden.
2.3. Klant gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Klant kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Mailplanner zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.
2.6 Mailplanner is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 3. Gratis lidmaatschappen, aanbiedingen, proefversies en offertes

3.1. Mailplanner kan naar eigen goeddunken gratis lidmaatschappen, aanbiedingen en proeflidmaatschappen aanbieden. Als u toegang krijgt tot de Services of Software voor gratis aanbiedingen of voor proefversies, valt die toegang onder deze Voorwaarden.
3.2. Op elk moment voorafgaand aan of tijdens de proef- of gratis periode, kan Mailplanner naar eigen goeddunken de toegang tot de proef- of gratis versie beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, voor elke reden, ook om misbruik van de proef- of gratis toegang te voorkomen.
3.3. Nadat de toegangsperiode voor de proef- of gratis versie is verlopen, mag u de Software alleen blijven gebruiken door een betaald lidmaatschap te nemen, voor zover beschikbaar, of zoals anderszins door Mailplanner is toegestaan.
3.4. Tijdens de proef- of gratis periode zijn er op de Software geen expliciete of impliciete garanties van toepassing, de Software wordt aangeboden in de huidige staat (“as-is”), met alle defecten, en wordt er geen technische of andere ondersteuning verleend.
3.5. Alle offertes en aanbiedingen van Mailplanner zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.6. Alle door Mailplanner gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.7. Mailplanner behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mailplanner niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.9. Mailplanner is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

Artikel 4. Betaling, prijzen en incassokosten

4.1 Het abonnementenvergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd. Indien de Klant een abonnement heeft ingeregeld via mailplanner.nl worden betalingen automatisch afgeschreven middels de machtiging die de Klant bij de eerste betaling afgeeft.
4.2. Betaling van het abonnementenvergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)
4.3 Mailplanner heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
4.4 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 50,-.
4.5. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Mailplanner bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Overeenkomst op te schorten zonder jegens Klant tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.
4.6. Mailplanner heeft ten alle tijden het recht het abonnement stop te zetten en toegang tot de software uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 30 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.
4.7. Mailplanner Kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor eventueel misgelopen omzet of schade door nalatigheid van opdrachtgever omtrent achterstallige betalingen. Mailplanner zal €75,- exclusief BTW administratiekosten in rekening brengen om uw account te heractiveren nadat uw achterstallige betalingen zijn verricht.
4.8. Klant dient indien hij voornemens heeft de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Mailplanner.

Artikel 5. Duur gebruikersrecht

5.1. De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of 1 jaar indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door klant tussentijds en na afloop worden verlengd.
5.2. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Klant, opzegging dient ten minste 14 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.
5.3. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden of voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.
5.4. Mailplanner is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Mailplanner ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Mailplanner niet langer van Mailplanner kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
5.5. Klant zal zich na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Mailplanner verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Klant aanwezige (computer)apparatuur.
5.6. Mailplanner en Klant zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; (c) Klant onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Mailplannet haar activiteiten staakt of liquideert.
5.7. Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

Artikel 6 – Rechten, plichten en aansprakelijkheid Mailplanner

6.1. Indien Mailplanner aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid alleen beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
6.2. Mailplanner spant zich enorm in om de Diensten continu ter beschikking te stellen. Mailplanner kan echter niet garanderen dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
6.3. Mailplanner is niet betrokken bij de inhoud van de e-mails van Klant, Mailplanner is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.
6.4. Mailplanner en Partner (ActiveCampaign) behouden zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Software. Mailplanner zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Software inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
6.5. Mailplanner kan de Diensten en/of de Software mogelijk uitbreiden met nieuwe functionaliteiten. Functionaliteiten die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Klant gebruik wenst te maken van deze functionaliteiten dient hij hierover nadere afspraken te maken met Mailplanner.
6.6. Mailplanner verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Klanten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Software van Mailplanner. Klant ontvangt gedurende de looptijd van overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens de aankoop is verstrekt. Dit is niet van toepassing indien Klant aangeeft hierop geen prijs te stellen.
6.7. Mailplanner is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mailplanner is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
6.8. Indien Mailplanner aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mailplanner beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.9. Mailplanner is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6.10. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mailplanner aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Mailplanner toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Mailplanner is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mailplanner of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 7. Rechten en plichten Klant

7.1. Klant is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Software.
7.2. Klant dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Klant worden gevraagd tijdens het aankoopproces. Klant dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van Mailplanner door te geven.
7.3. Klant dient zich te houden aan wettelijke, overige voorwaarden voor het gebruik van e-mailverkeer met derden en zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Software en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Mailplanner mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. Het is niet toegestaan e-mails te verzenden:
(a) naar e-mailadressen die hier niet uitdrukkelijk om gevraagd hebben om door de gebruiker te worden gemaild (spam);
(b) met illegale inhoud of over illegale producten/diensten;
(c) met aanbod van pillen / medicijnen / drugs;
(d) met een pornografische of seksueel getinte inhoud;
(e) met gambling / gokken gerelateerde inhoud;
(f) met aanbod van escort / dating diensten;
(g) met aanbod van dieet supplementen;
(h) met “snel rijk worden methode” inhoud;
(i) met Multi Level Marketing inhoud;
(j) met uitsluitend affiliate marketing (Relevante affiliate links in een e-mail met hoogwaardige contact is wel toegestaan);
(k) die virussen bevatten die het internet- of e-mailverkeer van derden schade aan kunnen brengen.
(l) met mails waarin backlinks, likes, tweets e.d. te koop worden aangeboden;
(m) met een extreem lage openrate of extreem hoge uitschrijfratio;
(n) met trading tips, forex, cryptocurrency, etc;
(o) met leningen of loterijen;
(p) die links of verwijzingen bevatten naar illegale downloads of websites met illegale downloads;
(q) met een racistische of discriminerende inhoud of een andere inhoud die kwetsend is voor anderen;
(r) met mails die worden verstuurd vanuit “nicknames”;.
7.4. Mailplanner heeft het recht om bij verzending van e-mails de inhoud te controleren. De verzending wordt in dergelijke gevallen vertraagd met een maximum van 24 uur. Dit geldt niet wanneer indien de inhoud niet geschikt is voor verzending. In dat geval zal Mailplanner zorgen dat de e-mails niet verzonden worden en wordt er contact opgenomen met de Klant.

Artikel 8. Garantie, terugbetalingen & reclame

8.1 Indien Klant het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Klant contact met Mailplanner opnemen via de contactpagina op de website. Klant krijgt dan binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie van Mailplanner. Indien het geschil van Klant gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.
8.2. Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder enige vorm van kosten, stop te zetten.
8.3 Klant dient de geleverde software direct na activering gronding te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
8.4. De Klant vrijwaart Mailplanner voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Mailplanner toerekenbaar is. Indien Mailplanner uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Mailplanner zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
8.5. Gebreken in de beveiliging van de door Klant opgeslagen informatie op de systemen van Mailplanner, gebreken als gevolg van handelingen van Klant zelf of van andere klanten of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Klanten.

ARTIKEL 9. Voorbehoud van eigendom & Intellectuele eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, teksten, video’s, designs, offertes, workshops, online trainingen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan komen toe bij Mailplanner tenzij schriftelijk of per -email anders is overeengekomen.
9.2. De door Mailplanner geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website van Mailplanner, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Mailplanner en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Mailplanner.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Mailplanner voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Mailplanner, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Mailplanner is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Mailplanner plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Mailplanner vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.7. Bij inbreuk heeft Mailplanner recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.
9.8. Het is Gebruiker niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 10. Overmacht
10.1. Mailplanner is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
(a) ongeval of ziekte van personeel
(b) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Mailplanner
(c) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
(d) Distributed Denial of Services (DDoS) aanvallen
(e) brand
(f) werkstakingen
(g) door Mailplanner onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Mailplanner afhankelijk is.
10.2. Mailplanner kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zestig (60) dagen, dan zijn Mailplanner en Klant beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Mailplanner tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
10.3. Mocht Mailplanner door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd zijn de overeenkomst na te komen, is hij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 11. Privacy

11.1. Mailplanner heeft op alle fronten respect voor de privacy van de Klant. Mailplanner zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Mailplanner is in te zien. De klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 12. Misbruik

12.1. Indien klant de algemene voorwaarden niet naleeft of misbruik maakt van de dienst, is Mailplanner gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden en de verzendingen voor de Klant stil te leggen.
12.2. Mocht Mailplanner enige vorm van schade oplopen door misbruik van de Klant is Mailplanner gerechtigd deze schade te verhalen op de Klant.
12.3. Mailplanner heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van reden een Klant te weigeren of te blokkeren.

Artikel 13. Overige bepalingen en toepasselijk recht

13.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Mailplanner en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
13.2. Indien Mailplanner eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
13.3. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de Klant op een derden worden overgedragen indien Mailplanner hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
13.4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mailplanner partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.5. De klant en Mailplanner zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
13.6. Indien dwingend rechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Breda bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Mailplanner en de Klant.

Scroll naar top